Zasady udzielania akredytacji szkołom i placówkom

współpracującym z rodzinami edukacji domowej 

 

1. Instytut Educatio Domestica udziela szkołom i placówkom warunkowej i ponawianej co dwa lata akredytacji, potwierdzając w ten sposób pozytywną (bardzo wysoką, wysoką lub co najmniej dobrą) jakość współpracy oferowanej przez nie rodzinom edukacji domowej. 

2. Akredytacja Instytutu może zostać cofnięta na podstawie potwierdzonych przez kilka podmiotów informacji o względnie stałym pogorszeniu się jakości owej współpracy. 

3. Akredytacja udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanej nią szkoły lub placówki. O akredytację mogą wystąpić również rodzice współpracujący z daną szkołą. 

4. Decyzje akredytacyjne podejmuje Zarząd Instytutu po konsultacjach z Członkami Instytutu. 

5. Akredytacja Instytutu oparta będzie każdorazowo na informacjach:  

a) formalnych – udostępnianych przez szkołę bądź placówkę, a dotyczących form i zakresu jej działań we współpracy z rodzinami edukacji domowej;  

b) nieformalnych – przekazywanych przez rodziców w postaci uzasadnionych opinii co do charakteru tej współpracy. 

6. Instytut zastrzega sobie prawo do optymalizacji niniejszych zasad w oparciu o praktyczne doświadczenia.

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica