Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz problem?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Edukacja Domowa - Marek Budajczak

Pobierz plik: PDF 

Już wkrótce więcej książkowych "must have"

 w zakładce: Polecane książki

Brian D. Ray i Marek Budajczak - rozmowa o edukacji domowej

Prof. Brian D. Ray z NHERI (National Home Education Research Institute) udzielił ekskluzywnego wywiadu w czasie swojej wizyty w Polsce, gdzie brał udział w konferencji pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2019 r. w Warszawie. Rozmowę poprowadził prof. Marek Budajczak z Instytutu Educatio Domestica.

Aktualizacja ŚRODA, 20 MAJA 2020
Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował dziś pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie są konsekwencją obstrukcyjnego dla środowiska edukacji domowej twierdzenia, zawartego w opublikowanym w Internecie piśmie tejże Dyrektor, jako odpowiedzi na zapytanie jednej ze szkół współpracujących z rodzinami edukacji domowej. Mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi.   
W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacją, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, czyli do wniosku do dyrektora szkoły  o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie dołącza się opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dotyczy to wniosków składanych przez rodziców uczniów w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.  
ŚRODA, 13 MAJA 2020
Pozytywne zmiany w przepisach dotyczących edukacji domowej!
CZWARTEK, 30 KWIETNIA 2020
Pytania do dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN
Dzięki zabiegom Instytutu Educatio Domestica i życzliwości Pana Ministra Jana Dziedziczaka dokonały się pozytywne zmiany w edukacji domowej!

W dniu 29 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie (poz. 781 w Dzienniku Ustaw) zmieniające “Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” z 20 marca br. (poz. 493), w której to nowelizacji w § 1. pkt 8. zawarł uzupełnienie do § 13. zmienianego Rozporządzenia w postaci punktu 16.

Oto treść aktualnie obowiązującego przepisu:

§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:

16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Oznacza to, iż żaden polski rodzic, który podjął decyzję o ubieganiu się o zezwolenie na edukację domową (w każdej z jej trzech formalnych postaci) dla swego dziecka, ani też pełnoletni uczeń obowiązany do nauki, tymczasowo nie musi pozyskiwać opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosownej procedurze wnioskowania o w/w zezwolenie.

Trzeba podziękować Panu Ministrowi za zrozumienie dla potrzeb przyszłych edukatorów domowych! Od dawna z taką życzliwością ze strony Ministra Edukacji Narodowej nie mieliśmy do czynienia!

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

Czym jest edukacja domowa?
Prof. Brian D. Ray
Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.
     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.
Co to jest Edukacja Domowa?
Prof. Marek E. Budajczak
Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Rzymskie wakacje

- z Michałem Werschlerem

rozmawia prof. Marek Budajczak

Moracz i edukacja domowa

- z Arturem Abramowiczem

rozmawia prof. Marek Budajczak

Naszym kolejnym gościem jest Bożena Boba-Dyga - homescholerka, artystka działająca w obszarze korespondencji sztuk – literatury, sztuk wizualnych, muzyki i teatru.

Zapraszamy do wysłuchania!

Matematyka ma wielkie oczy

- z Aleksandrą Karoń

rozmawia prof. Marek Budajczak

Edukacja domowa, czas zmian

- z dr. Mariuszem Dzieciątko

rozmawia prof. Marek Budajczak

Zwycięstwo rozsądku!

Dziś tj. 17 marca br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawki wniesionej przez KKP Lewica rekomendowała odrzucenie jej przez Sejm.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=312C0F5FF3BF71BAC125869A00594932

O godz. 16:20:13 odrzucono poprawkę wniesioną przez Lewicę (za 91 posłów, przeciw 353, wstrzymało się 2 posłów, nie głosowało 14).

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=13 

Lista głosujących posłów:  ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

Edukacja domowa

w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

bez poprawek!

Dziś tj. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej.

Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko (Prawo i Sprawiedliwość).

Posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach od 14 do 16 kwietnia br. ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

Pierwszym naszym gościem jest pisarz, znawca gwary (szczególnie wielkopolskiej), nauczyciel języka polskiego, Waldemar Wierzba.

Zapraszamy do wysłuchania!

Edukacyjne wartości gwary

- z Waldemarem Wierzbą

rozmawia prof. Marek Budajczak

Cnoty a edukacja -

z Bożeną Bobą-Dygą

rozmawia prof. Marek Budajczak

Naszym gościem jest Aleksandra Karoń - filozof, pedagog, entuzjastka łączenia dyscyplin naukowych.

Zapraszamy do wysłuchania!

Naszym kolejnym gościem jest Michał Werschler - kulturoznawca ze specjalizacją filmową. W swojej pracy magisterskiej zajął się tematyką kina Felliniego. Licencjonowany przewodnik po Rzymie i Watykanie. Współwłaściciel włoskiego tour operatora. Pasje (niektóre, bo jest tego dużo): kibic Lazio, miłośnik kotów (3 w domu) i gór.

Zapraszamy do wysłuchania!

Naszym gościem jest Artur Abramowicz - właściciel i dyrektor Prywatnych Szkół Podstawowych i Liceum im Z. i J. Moraczewskich (W-wa Rembertów, W-wa Wesoła i Sulejówek). Człowiek o wielu specjalizacjach i zainteresowaniach.  Menedżer oświaty i wychowania, zaangażowany w krzewienie alternatywnych form edukacji. 

Zapraszamy do wysłuchania!

"Rozmowy Instytutu"

 Cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami,

dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie. 

W specjalnym odcinku "Rozmów Instytutu" naszym gościem jest dr Mariusz Dzieciątko, prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, z którym rozmawiamy o pozytywnych zmianach prawnych dotyczących edukacji domowej.

Zapraszamy do wysłuchania!

1 lipca 2021 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące edukacji domowej – nie trzeba będzie już odtąd dopraszać się wizyt w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bo ich opinie zostały zniesione dla procedur uzyskiwania zezwolenia na edukację domową; będzie też można dla swoich dzieci wybrać dowolną szkołę opiekuńczą z terytorium całego kraju, bez ograniczania swego wyboru do terenu własnego zamieszkania (ściślej: zamieszkania dziecka).

I tak konferencja celebrująca 30 rocznicę legalizacji edukacji domowej w III Rzeczypospolitej się dokonała. W imieniu Instytutu Educatio Domestica dziękujemy serdecznie wszystkim czynnym i biernym jej Uczestnikom. Najpierw wdzięczność nasza dotyczy Gości Specjalnych: Pana Prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego i dr Mike’a Donnelly. Dalej odbiorcami naszych podziękowań są: Pani prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska, Pani Bożena Boba-Dyga, Pani Marta Poruszek, Pan dr Andrzej Mazan i Pani dr Danuta Tomczyk. Spośród instytucji wspierających edukację domową dziękujemy Reprezentantom Fundacji Edukacji Domowej, Magazynu „Kreda” i Wydawnictwa Iosephicum. Dziękujemy Dyrektorom i Przedstawicielom Szkół przyjaznych edukatorom domowym: Panu Dyrektorowi Arturowi Abramowiczowi z Prywatnych Szkół im. Z. i J. Moraczewskich, Państwu Iwonie i Jarosławowi Pietrzakom z Chrześcijańskich Placówek im. Króla Dawida, Panu Dyrektorowi Marcinowi Sawickiemu z Montessori Mountain Schools, ks. dr Andrzejowi Lubowickiemu ze Szkół Benedykta, Pani Małgorzacie Olechno i Panu Piotrowi Klingerowi ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza oraz Paniom Beacie Szulc i Aleksandrze Czechowskiej z Chrześcijańskich Przedszkola, Szkoły Podstawowej i CHALO. Za prezentację interesującego przedsięwzięcia dziękujemy Pani Alicji Suchenek. Wreszcie podziękowania nasze winniśmy przedłożyć Rodzicom edukacji domowej: Państwu Czyszczoniom, Państwu Orwatom, Państwu Petelom, a przy usprawiedliwionej nieobecności małżonek Panom Jakubowi Jarosowi, Dawidowi Muszkietowi i Mariuszowi Dzieciątko. Ten ostatni zasługuje na naszą szczególną wdzięczność za trud włożony we współorganizację i współprowadzenie konferencji. Polskiej edukacji domowej chcielibyśmy zaś, idąc za głosem jednego z Uczestników, życzyć kolejnego spotkania w dobrych okolicznościach za kolejnych lat… 30!

Po konferencji!

Podziękowania dla Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego!

W dniu 27 września br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, pełniąc niniejszym rolę reprezentanta środowiska polskich edukatorów domowych i wszystkich podmiotów ich wspierających, w podziękowaniu za wyjątkową inicjatywę i determinację w doprowadzeniu do zmian legislacyjnych służących dobru polskich uczniów edukacji domowej, przekazała skromną pamiątkę tych pozytywnych zdarzeń!

5 lat Instytutu Educatio Domestica!

Instytut Educatio Domestica w uznaniu zasług dla polskiej edukacji domowej przyznał Honorowe Certyfikaty: 

 

Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach

 

Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Tęczowe Abecadło w Stargardzie

 

Szkole Podstawowej i Liceum Fundacji Szkolnej w Warszawie

 

Fundacji Edukacji Domowej

 

Serdecznie gratulujemy!

Honorowe Certyfikaty

14.10.2021 r.

Konferencja w Szczecinie!

27.11.2021 r.

Egzaminy dla ed zdalne czy stacjonarne?

Na pytanie IED odpowiada MEiN

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

Edukacja domowa "Who is who"

- z Bożeną Bobą-Dygą

rozmawia Iza Budajczak-Moder

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie. W dzisiejszym odcinku "Rozmów Instytutu" -"Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest Bożena Boba-Dyga - homescholerka, artystka działająca w obszarze korespondencji sztuk – literatury, sztuk wizualnych, muzyki i teatru.

Język polski nie taki straszny -

z Agatą Głażewską

rozmawia Dagmara Strzelczyk

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy nowy segment "Rozmów Instytutu" -"Kobiecym okiem" , które prowadzi Dagmara Strzelczyk. Naszym gościem jest Agata Głażewska - entuzjastka i wieloletni praktyk edukacji domowej, mama Magdaleny i Jakuba – dzieci, które były uczone wyłącznie poza szkołą. Z wykształcenia polonistka, wspiera uczniów i rodziców edukacji domowej w tej dziedzinie. Właścicielka wydawnictwa Iosephicum, mającego służyć głównie edukacji domowej, autorka książki „Edukacja domowa jako styl życia”.

27.11.2021 r.

Konferencja w Szczecinie!

W dniu 27 listopada br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, wystąpiła z wykładem: "Edukacja domowa - Co z tym począć? Co się z tego może począć?", podczas konferencji pt. "Tradycja - Rodzina - Edukacja" zorganizowanej przez Fundację Bł. Karola Habsburga w Szczecinie. 

Boże Narodzenie 2021

Nowy Rok 2022!