Program konferencji:
 
”Dziecko w edukacji domowej” Part II
 
2 marca 2024 r.
 
10.00-10.10 Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji
 
10:10-10:40 prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - W co się bawić w pokoju i na wolnym powietrzu? O zabawach dziecięcych okresu zaborów.
 
10:40-10:55 Bartosz Kusiński - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?
 
10:55-11:25 Weronika Zielińska i Paweł Zieliński - Doświadczenia absolwenta ED i Licealistki - czemu wolimy Edukację domową od szkół stacjonarnych ?
 
11:25-11:40 Marta Wnuk - Moje doświadczenia z edukacją domową - odkrywanie pasji.
 
11:40-11:55 Amelia Ossowska - W ED mogę realizować swoje marzenia naukowe.
 
11:55-12:25 Dr Artur Michał Wnuk - STEM a edukacja domowa.
 
 
12:25-13:30 – przerwa
 
 
13:30-14:00 Dorota Dziamska - Ogólnopolski projekt edukacyjny - Nasza Epopeja.
 
14:00-14:15 Antoni Szelenbaum - Najlepsza decyzja.
 
14:15-14:30 Zuzanna Hofman - ED jako doga do realizacji pasji i zainteresowań.
 
14:30-14:45 Szymon Krata - Edukacja domowa jako nauka uczenia się.
 
14:45-15:00 Antonina Kowalska - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?
 
15:00-15:15 Filip Tłustochowicz - Zmiana na edukację domowa w klasie maturalnej.
 
15:15-15:45 Dr Bożena Boba-Dyga - Dziecko ED dawniej i dziś, czyli jak zjeść współczesność
i się nie udławić?
 
 
15:45-16:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

05.03.2023 r.

25.02.2023 r.

24.01.2023 r.

15.12.2022 r.

Szanowni Państwo, wyrażamy ubolewanie z powodu ataków na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Pana dra Mariusza Dzieciątko, który od lat, poświęcając swój osobisty czas, angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu prawnego edukacji domowej w Polsce.

Pan dr Mariusz Dzieciątko jest związany z edukacją domową od 2006 roku. Przez długie lata wraz z żoną Joanną uczył swoje dzieci w domu. W maju 2008 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, w którym objął funkcję Prezesa, co dało mu mandat do reprezentowania Rodzin Edukacji Domowej.

Od 2003 roku działało też w Polsce Stowarzyszenie Edukacji Domowej, którego prezesem był Marek Budajczak, a które było w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Edukacji w Rodzinie. Prawdą jest, że niezależnie od faktu współpracy nasze stowarzyszenia miały niejednokrotnie odmienne zdania w kwestiach zmian prawnych, ale to zrozumiałe, a sama debata jest potrzebna, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Nasz Instytut, który został zarejestrowany w 2016 roku od początku współpracował ze Stowarzyszeniem Edukacji w Rodzinie i personalnie z Panem dr. Mariuszem Dzieciątko.

Przypomnimy, iż we wrześniu 2021 roku odbyła się konferencja z okazji 30-lecia edukacji domowej w Polsce, którą wspólnie prowadzili prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie oraz prezes Instytutu Educatio Domestica, jako współorganizatorzy tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie oraz Instytut Educatio Domestica bez konsultacji z rodzinami edukacji domowej, z dyrektorami szkół czy prawnikami nie mogłyby podejmować żadnych decyzji, które uderzyłyby w edukację domową. Obie instytucje stoją na straży jej wolności, dbając o bezpieczeństwo tejże. Obie instytucje współpracowały z Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim przy wprowadzaniu poprzednich zmian, które weszły w życie w 2021 roku. Niestety, niekiedy bywa, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni nowymi „pomysłami”, które funduje nam MEiN lub posłowie.

Pan dr Mariusz Dzieciątko jest doświadczonym, niezawodowym lobbystą, który wiele dobrego zrobił dla polskiej edukacji domowej, i jest wysoce niemoralnym obwinianie go o to, że za plecami środowiska dogaduje się z Ministerstwem! To zwyczajne pomówienie!

Awantury i podziały wewnątrz naszego, edukacyjnodomowego środowiska stanowią wodę na młyn naszych wrogów, których wszak nie brakuje.

Stąd też ataki na Pana dra Mariusza Dzieciątko, uznajemy z jednej strony za niesprawiedliwe, z drugiej zaś destrukcyjne dla naszych dzieci i nas samych jako edukatorów domowych.

My Panu, Panie Mariuszu, dziękujemy!

Zarząd Instytutu Educatio Domestica

Oświadczenie

Instytutu Educatio Domestica

Bez konsultacji społecznych, w omijającym je, pośpiesznym trybie projektu ustawy zgłaszanego przez grupę posłów, a w tym przypadku przez posłów koalicji rządzącej naszym krajem, Sejm otrzymuje projekt ustawy (nr 2710), w którym, jeśli pominąć inne kwestie (z wyraźnym, etatystycznym wzmacnianiem roli wojewódzkiego kuratora oświaty), dokonuje się zamachu na swobody obywatelskie, związane z edukacją domową.

Taka, jak wyżej, kwalifikacja tej części projektu ustawy znajduje następujące uzasadnienia:

1. W trakcie VIII kadencji Sejmu, w miejsce Ustawy o systemie oświaty, została wdrożona ustawa Prawo oświatowe, w której władze resortu uznały za konieczne wprowadzenie ograniczeń dla edukacji domowej, cynicznie zwodząc reprezentantów strony społecznej, przedstawiających racjonalne kontrargumenty, gwarantując im zachowanie status quo. M.in. ograniczono możliwość współpracy rodzin edukacji domowej ze swobodnie wybraną placówką z terytorium kraju i nałożono konieczność badania przyszłego ucznia edukacji domowej w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przy braku takiego przymusu po stronie rodziców uczniów „szkolnych”. Obniżono też o 40% wysokość środków subwencyjnych, jakie otrzymywały z tytułu uczniów „domowych” szkoły współpracujące z ich rodzicami.

2. W ramach prezydenckiej kampanii wyborczej 2020 r., zarówno sam kandydat, P. Andrzej Duda, jak i ówczesny premier RP, P. Mateusz Morawiecki, obiecywali pozytywne zmiany prawne na rzecz edukatorów domowych.

3. Jeśli wyłączyć w tym kontekście sytuacyjne zmiany prawne, jakie wprowadzono w trakcie pandemii, to należy przypomnieć, że z inicjatywy poselskiej, zaledwie w roku ubiegłym, 2021, przyjęto w tym odniesieniu ustawę, która rugowała przymus współpracy ze szkołami z terenu województwa zamieszkiwanego przez danego ucznia, a także dyskryminujący zapis o przymusowych badaniach psychologiczno-pedagogicznych. Podwyższono też wysokość środków subwencyjnych z tego tytułu, przysługujących szkołom współpracującym z rodzinami edukacji domowej.

4. Mija rok i „łaska PiS-u” znów wsiada na „pstrego konia”. Analizowana tu inicjatywa ustawodawcza przywraca m.in. ledwo co wycofaną rejonizację i wprowadza szereg dodatkowych, nieracjonalnych i niemoralnych ograniczeń.

5. Pomieszczone na stronie Sejmu „Uzasadnienie” dla inkryminowanej ustawy, po pierwsze całkowicie pomija w partii I potrzeby i cele dla wprowadzanych zmian co do edukacji domowej (dla wszystkich pozostałych zmian są takowe przedstawione), a po wtóre, w partii II, w części oznaczonej jako pkt 9. podpkt 3), nierzetelnie informuje, iż celami dla wprowadzanych zmian mają być „doprecyzowanie” odpowiednich przepisów i „ułatwienia” (sic!) dla uczniów i ich rodziców dla korzystania ze wsparcia szkoły. Wyżej sformułowany zarzut nierzetelności opiera się na znajomości prawdziwego obiektu zawiści i ataku partii rządzącej. Owym „przeciwnikiem” władzy jest wirtualny co do lokalizacji podmiot, który zaoferował polskim rodzicom współpracę w kwestii edukacji domowej, z możliwością, obok wsparcia konsultacyjnego, odbywania egzaminów klasyfikacyjnych w formie zdalnej, przy użyciu środków elektronicznych. Dodajmy, że inne szkoły realizują roczne egzaminy klasyfikacyjne w trybie stacjonarnym, w swoich obiektach. Owo zdalne „rozwiązanie” przyciągnęło tak licznych, zainteresowanych rodziców, że łączna liczba we wskazywanej szkole sięga 11 tys. uczniów (na 32 tys. wszystkich uczniów z terenu kraju). Jednocześnie podmiot ów odmawia biurokratycznemu żądaniu kuratoriów i MEiN, aby egzaminy odbywały się stacjonarnie, racjonalnie wykazując, że regulujące kwestię kształtu egzaminów klasyfikacyjnych przepisy Rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 2019 r., spełniania takiego warunku, jak stacjonarność egzaminów, nie nakazują. Nie jest to zatem problem z, po raz kolejny sugerowaną, generalną „nieuczciwością” szkół niepublicznych, bo to one właśnie konstruktywnie współpracują z rodzinami edukacji domowej (szkoły publiczne nie mają w tym żadnego „interesu”), a z niedomogami przepisów prawa i nieuprawnioną roszczeniowością ze strony Ministerstwa i kuratoriów. Ale z tą „kąpielą”, ma być „wylane” całe „dziecko edukacji domowej”. Bycie choć trochę „poza systemem”, od 1991 r. kiedy to wprowadzono możliwość nauczania domowego, jest ciągle solą w oku władzy.

6. Kontr-argumenty dla kolejnych, proponowanych zapisów:

- Żaden z wcześniej obowiązujących przepisów nie został w nowelizacyjnej propozycji „doprecyzowany”; są to tylko nowe, szkodliwe ingerencje hiper-regulacyjne;

- Żadne z proponowanych „ułatwień”, w istocie takim nie jest, a już w ogóle nie jest oczekiwane przez środowisko edukacji domowej (gdzie władza ma stosowne wyniki badań?); te rodzaje wsparcia, które już są obecne w ustawie Prawo oświatowe, owa nowelizacja zwyczajnie pozoruje jako nowości: uczniowie edukacji domowej już mają dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych oraz prawo do konsultacji w swoich szkołach, a dodatkowe zajęcia stacjonarne mogą wykorzystywać wedle woli, wszak na egzaminy też muszą do szkoły jeździć;

- Ograniczenie wyboru szkoły do współpracy skutkuje m.in. dyskryminacją rodziców edukacji domowej w porównaniu z rodzicami wybierającymi szkoły (ci nie są limitowani województwem zamieszkania), a szczególnie rodziców uczniów mieszkających w województwach, gdzie szkół doświadczonych we współpracy z rodzinami edukacji domowej brak (tu specjalnie na poziomie edukacji ponadpodstawowej); ograniczenie to ma uderzyć w te szkoły, które gromadzą duże ilości uczniów edukacji domowej (znów zawiść władzy, która „swoim” przecież nie żałuje);

- Od dawna (2014) obowiązuje zapis o możliwości ubiegania się o zezwolenie na edukację domową przez cały rok szkolny, podobnie jak na przejścia ucznia ze szkoły do szkoły, zatem jego drastyczne ograniczenie (na czas trzech tygodni września zaledwie) będzie kolejnym aktem dyskryminacyjnym wobec środowiska edukacji domowej. To dysfunkcje Systemu Informacji Oświatowej i MEiN powodują brak udostępniania obywatelom, zbieranych jesienią danych ilościowych, wcześniej, aniżeli w czerwcu następnego roku kalendarzowego!;

- Znów umizgi do kolejnych, obok władz państwowych, „właścicieli” obywatelskich pieniędzy, jakimi są samorządy (traktujące dzieci, mieszkające na ich terenie, jako dostarczycieli pieniędzy do „zarządzania”), szczególnie samorządy wielkich miast, skutkują groteskowym żądaniem, by szkoły wydawały zezwolenia na edukację domową tylko takiej ilości uczniów, jaka jest w nich z osobna liczba uczniów stacjonarnych (kolejny efekt zawiści etatystów i komunalistów). Co będą miały począć te szkoły, w których takiej „harmonii” aktualnie brak? Będą miały pozwalniać nadmiarowych uczniów?! A jeśli będą fluktuacyjnie odchodzić uczniowie stacjonarni, to trzeba będzie następnych z edukacji domowej wyrzucać (o pozyskiwaniu nowych nie wspominając)?!;

- I  najpoważniejszy zarzut: Ustala się z całą ustawową powagą konieczność przeprowadzania egzaminów w postaci stacjonarnej, w obiektach szkoły (generalnie, odpowiednimi warunkami lokalowymi szkoła musi dysponować już przy samej rejestracji swojej działalności, więc tego rodzaju uwagi w projekcie są prawnie redundantne!). Jest to jak strzelanie z armaty do muchy – do wprowadzenia takiego warunku wystarczy umieszczenie stosownego zapisu we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu w sprawie oceniania… Tu wystarczy wola Ministra resortu oświaty, bez angażowania całego Sejmu!, chyba że sama intencja jest tutaj „inna”;

- Wobec możliwej spolegliwości szkół względem rodzin edukacji domowej co do terminów organizowania egzaminów klasyfikacyjnych żądanie raportowania do kuratoriów o tych terminach jest kolejnym wykwitem biurokracji, chyba że kuratoria miałyby wszędzie wysyłać swoich „obserwatorów” dla „pilnowania” porządku egzaminacyjnego. Ciekawe, czy wszelkie egzaminy szkolne i te, odbywane w Komisjach Egzaminacyjnych, też będą „nadzorowane”?! Skądinąd, czy to nie powiększy skokowo liczby urzędników państwowych, których miało być „za tej władzy” mniej?; 

- Natomiast w każdym przypadku „cofnięcia zezwolenia” na edukację domową, to nie dyrektor szkoły decydował będzie o tym, czy uczeń, którego owo cofnięcie dotyczy, będzie później uczęszczał do tej szkoły, a jego rodzice. A zatem „troska” Ustawodawcy” jest tu przesadna.   

      

Jedynym racjonalnym i zgodnym z moralnością publiczną rozwiązaniem jest odrzucenie z analizowanego wyżej projektu ustawy wszystkich zapisów dotyczących edukacji domowej i ewentualne wprowadzenie, regulującego kwestię lokalizacji egzaminów klasyfikacyjnych, zapisu we wzmiankowanym Rozporządzeniu.

       

Prezes Instytutu Educatio Domestica

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Konferencja w Szczecinie!

27.11.2021 r.

03.09.2022 r.

Mąż - ojciec

w edukacji domowej

Część pierwsza, druga i trzecia Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Mąż - ojciec w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, która odbyła się w sobotę 3 września 2022 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak - Ojciec prać! Funkcje ojca w edukacji domowej.

dr Andrzej Mazan - Odkrywanie siebie jako źródło dobra przez ojców w procesie edukacji domowej dzieci.

mec. Andrzej Polaszek - Ojciec i córki w edukacji domowej.

Artur Abramowicz - Edukacja domowa – polskie dobro narodowe.

Zdzisław Zbigniew Borys - Moje doświadczenia bycia ojcem dzieci w edukacji domowej - próba retrospekcji.

Cześć druga

mgr inż. Artur Bartosz - Edukacja domowa to naturalny etap rozwoju własnego i swoich dzieci.

dr Mariusz Dzieciątko - Między edukacją domową, pracą i prawem.

Krzysztof Piwowarski - Opcja Benedykta.

Marcin Sawicki - Tata w edukacji domowej. Jak uporać się ze sobą?

Cześć trzecia

Jan Pleti - Kilka ważnych lekcji których szkoła nie udzieli, a ojciec powinien. Przedsiębiorczość, finanse i zaradność w zmieniającym się świecie.

mgr inż. Tomasz Aleksander Mielczyński - Ojciec a przestrzeń dla Edukacji Domowej.

Przemysław Orwat - Dlaczego edukacja domowa?

Bożena Boba-Dyga i dr Magdalena Giercarz-Borkowska - Nasz Tato - ojciec w edukacji domowej z perspektywy dzieci.

Bartosz Wilim - Rodzice uczący się.

Podsumowanie konferencji: prezes IED prof. Marek Budajczak

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest ks. dr Andrzej Lubowicki - Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, wieloletni duszpasterz młodzieży w diecezji drohiczyńskiej, doktor teologii pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca teologii pastoralnej w WSD w Drohiczynie, twórca i dyrektor Szkół Benedykta w Drohiczynie i w Sulejówku, Szkoły Podstawowe i Licea Ogólnokształcące zajmujące się wsparciem rodzin edukujących domowo dzieci i młodzież. Koordynator wydawnictwa naukowego „Rodzina w edukacji domowej”. Współtwórca i realizator wielu projektów z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży: Bug rzeka życia, Młodzi Tej Ziemi, Kajakowy Patrol św. Franciszka, Elektroodpowiedzialni, Młodzi dla Środowiska, Środowisko Młodzieży. Autor „Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce”. Wieloletni rekolekcjonista, prelegent wielu konferencji dotyczących pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Zapraszamy do wysłuchania!

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest dr Agata Hofman - mama 5 dzieci, dyrektor Przedszkola Gedania 1922 i oraz creoGedanii (https://www.edcreogedania.pl/?fbclid=...). Właściciel Language Laboratories, jednej z najstarszych szkół językowych w Polsce, która wprowadza innowacyjne programy nauczania języków obcych z wykorzystaniem ICT od 1968 roku. Jest również autorem 3 książek (ostatnia była jednym z bestsellerów wydawnictwa katedra http://wnkatedra.pl/pl/p/O-wychowaniu...) oraz ponad 40 publikacji na temat nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2009 roku zainicjowała ona projekt Polska Akademia Dzieci - pierwszy na świecie uniwersytet prowadzony przez dzieci. Do dziś ponad 8000 dzieci w Polsce, Irlandii i Holandii uczestniczyło bezpłatnie w projekcie PAD, który otrzymał w 2013 od MNISW i Polskiej Agencji Prasowej tytuł najlepszej inicjatywy popularyzującej naukę w Polsce. Jest także recenzentem w British Journal of Educational Technology i Homo Ludens oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Gier, wykładowca TEDxBrno: https://www.youtube.com/watch?v=ACkkL... .

Zapraszamy do wysłuchania!

Edukacja domowa "Who is who"

- z dr Agatą Hofman

rozmawia Iza Budajczak-Moder

Koniec roku szkolnego!

Po intensywnej pracy, świetnie zdanych egzaminach, czas na wypoczynek.

Życzymy udanych wakacji 

Dzieci Dzieciom!

Dzieci Dzieciom to projekt Wydawnictwa 3dom skierowany do najmłodszych, nawiązujący do wartości takich jak: wiara, rodzina, własność, Bóg, honor, Ojczyzna. Nasz Instytut, na zaproszenie organizatora, wziął udział w tej akcji, a prace zostały wykonane przez dzieci z Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu. Bardzo dziękujemy za pomoc Pani Ani Pierzchale!

Koniec wakacji, wracamy do pracy 

01.09.2022 r.

25.08.2022 r.

24.06.2022 r.

22.06.2022 r.

 11 czerwca 2022 r.

Gdańsk

Ogólnopolski Zjazd Edukacji Domowej

Pomorskie spotkanie edukacji domowej w Gdańsku już za nami. Bardzo dziękujemy za wspaniałą organizację Pani Agacie Hofman, Creogedania oraz Klubowi Sportowemu Gedania 1922

Edukacja domowa "Who is who"

- z ks. dr Andrzejem Lubowickim

rozmawia Iza Budajczak-Moder

02.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

 

Informacje: tel. 602 403 492

04.10.2022 r.

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest Agata Głażewska - entuzjastka i wieloletni praktyk edukacji domowej, mama Magdaleny i Jakuba – dzieci, które były uczone wyłącznie poza szkołą. Z wykształcenia polonistka, wspiera uczniów i rodziców edukacji domowej w tej dziedzinie. Właścicielka wydawnictwa Iosephicum, mającego służyć głównie edukacji domowej, autorka książki „Edukacja domowa jako styl życia”.

Zapraszamy do wysłuchania!

Edukacja domowa "Who is who"

- z Agatą Głażewską

rozmawia Iza Budajczak-Moder

30.09.2022 r.

Część pierwsza

Część pierwsza i druga ogólnopolskiej konferencji pt. „Kobieta - matka w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej , która odbyła się w sobotę 2 kwietnia 2022 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: kierownik Laboratorium Edukacji Alternatywnej, prezes IED prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak i wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

Prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska - "Dobra matka tyle warta, co stu nauczycieli". O powinnościach kobiety - matki w rodzinie i wychowaniu domowym na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku

Marta Pskit - "... wszystko, co robić warto, warto robić dobrze."- Jadwiga Zamoyska inspiracją dla edukacji domowej

Anna Marszałek - Serce matki. Jak słuchać głosu swojego serca? Dlaczego warto się kierować intuicją? Dlaczego i jak zadbać o siebie, o napełnienie swojego serca?

Dorota Piwowarska - "Być jak Miriam, czyli o szczęściu, pokorze i ... finansach"

dr Anna Maria Faszczowa - "Priorytety i motywacje mamy edukującej w domu"

Nina Michalak - Ucieczka od systemu.

Cześć druga

dr Magdalena Giercarz-Borkowska - Od "matki-Polki" do "supermatki" - edukatorki domowe w życiu rodzinnym i zawodowym

Agnieszka Pleti - Przestrzeń na rozwój swoich talentów w edukacji domowej.

dr inż. Kamila Pszon-Bartosz - "Wdzięczność za autyzm i edukację domową jako możliwości rozwoju kobiety"

Kornelia Orwat - Z pustego i Salomon nie naleje, czyli jak zadbać o siebie, aby dobrze dbać o edukację domową swoich dzieci

Agnieszka Kuczaba-Wysocka - "Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Czego nauczyłam się przez 10 lat w edukacji domowej.

Dagmara Strzelczyk - "Lęki i smutki mamy w edukacji domowej"

dr Danuta Tomczyk - Adaptacja kobiety do roli matki edukacji domowej.

Podsumowanie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

21.03.2022 r.

Chwalebnym jest to, co w ramach humanitarnej pomocy władze polskiego państwa, instytucje, ngo-sy i szlachetni Rodacy ofiarowują opresjonowanym w swojej ojczyźnie wojennym uchodźcom, mieszkańcom Ukrainy.

Zatroskani organizatorzy oświaty i naukowcy rzucili się wręcz gromadnie na pomoc edukacyjnie „niezaopiekowanym” (neologizm za P. ex-minister A. Zalewską) dzieciom i młodzieży ukraińskiej. Trzeba ich szkolić i socjalizować - apelują – bo bez tego żyć się nie da, nawet w obcym językowo – tak w mowie, jak i w piśmie – kraju. Podobno system oświaty i jego funkcjonariusze dadzą radę (no może z „pewnymi drobnymi” systemowymi i ludzkimi perturbacjami – przyznają rozsądni naukowcy)! Czy nie przeceniamy hurraoptymistycznie swoich kompetencji i dobrej woli tych, którzy mieliby to robić? A co z mierzeniem zamiarów na siły?! 

 

Dalszy ciąg tutaj: Zapiski IED

15.03.2022 r.

O tym, jak Władza wylewa edukację domową z kąpielą sytuacyjnego braku kształcenia

dla młodych Ukrainek i młodych Ukraińców

(patrz art. 54. specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca br.)

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gośćmi są Ola i Marcin Sawiccy, twórcy społeczności Montessori Mountain Schools, które to szkoły współpracują z rodzinami edukacji domowej.

Zapraszamy do wysłuchania!

Edukacja domowa "Who is who"

- z Olą i Marcinem Sawickimi

rozmawia Iza Budajczak-Moder

02.04.2022 r.

Kobieta - matka

w edukacji domowej

O Ukrainie, wojnie i poezji

- z dr Kateryną Devderą

rozmawia Bożena Boba-Dyga

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W specjalnym odcinku "Rozmów Instytutu", przeprowadzonym przez Panią Bożenę Boba-Dygę, naszym gościem jest dr Kateryna Devdera – poetka, tłumaczka, badaczka literatury. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy. Autorka pierwszej rozprawy doktorskiej o pisarzu Olegu Łyszeha. Do wybuchu wojny pracowała na stanowisku młodszej badaczki naukowej Instytutu Literatury w Kijowie. Laureatka konkursu dla młodych poetów „MRP” (2015). Jej tomik poetycki „Listy do Mistrza” (Листи до Майстра) był włączony na listę „Litakcent” w 2019 roku.

Zapraszamy do wysłuchania!

W dniu 27 listopada br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, wystąpiła z wykładem: "Edukacja domowa - Co z tym począć? Co się z tego może począć?", podczas konferencji pt. "Tradycja - Rodzina - Edukacja" zorganizowanej przez Fundację Bł. Karola Habsburga w Szczecinie. 

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

Na pytanie IED odpowiada MEiN

Egzaminy dla ed zdalne czy stacjonarne?

Więcej tutaj: Rozmowy Instytutu

28.01.2022 r.

23.10.2022 r.

Komentarz Instytutu Educatio Domestica

do projektu zmian dot. edukacji domowej

PILNE!

W dniu 27 września br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, pełniąc niniejszym rolę reprezentanta środowiska polskich edukatorów domowych i wszystkich podmiotów ich wspierających, w podziękowaniu za wyjątkową inicjatywę i determinację w doprowadzeniu do zmian legislacyjnych służących dobru polskich uczniów edukacji domowej, przekazała skromną pamiątkę tych pozytywnych zdarzeń!

Podziękowania dla Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego!

27.09.2021 r.

Po konferencji!

I tak konferencja celebrująca 30 rocznicę legalizacji edukacji domowej w III Rzeczypospolitej się dokonała. W imieniu Instytutu Educatio Domestica dziękujemy serdecznie wszystkim czynnym i biernym jej Uczestnikom. Najpierw wdzięczność nasza dotyczy Gości Specjalnych: Pana Prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego i dr Mike’a Donnelly. Dalej odbiorcami naszych podziękowań są: Pani prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska, Pani Bożena Boba-Dyga, Pani Marta Poruszek, Pan dr Andrzej Mazan i Pani dr Danuta Tomczyk. Spośród instytucji wspierających edukację domową dziękujemy Reprezentantom Fundacji Edukacji Domowej, Magazynu „Kreda” i Wydawnictwa Iosephicum. Dziękujemy Dyrektorom i Przedstawicielom Szkół przyjaznych edukatorom domowym: Panu Dyrektorowi Arturowi Abramowiczowi z Prywatnych Szkół im. Z. i J. Moraczewskich, Państwu Iwonie i Jarosławowi Pietrzakom z Chrześcijańskich Placówek im. Króla Dawida, Panu Dyrektorowi Marcinowi Sawickiemu z Montessori Mountain Schools, ks. dr Andrzejowi Lubowickiemu ze Szkół Benedykta, Pani Małgorzacie Olechno i Panu Piotrowi Klingerowi ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza oraz Paniom Beacie Szulc i Aleksandrze Czechowskiej z Chrześcijańskich Przedszkola, Szkoły Podstawowej i CHALO. Za prezentację interesującego przedsięwzięcia dziękujemy Pani Alicji Suchenek. Wreszcie podziękowania nasze winniśmy przedłożyć Rodzicom edukacji domowej: Państwu Czyszczoniom, Państwu Orwatom, Państwu Petelom, a przy usprawiedliwionej nieobecności małżonek Panom Jakubowi Jarosowi, Dawidowi Muszkietowi i Mariuszowi Dzieciątko. Ten ostatni zasługuje na naszą szczególną wdzięczność za trud włożony we współorganizację i współprowadzenie konferencji. Polskiej edukacji domowej chcielibyśmy zaś, idąc za głosem jednego z Uczestników, życzyć kolejnego spotkania w dobrych okolicznościach za kolejnych lat… 30!

04.09.2021 r.

1 lipca 2021 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące edukacji domowej – nie trzeba będzie już odtąd dopraszać się wizyt w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bo ich opinie zostały zniesione dla procedur uzyskiwania zezwolenia na edukację domową; będzie też można dla swoich dzieci wybrać dowolną szkołę opiekuńczą z terytorium całego kraju, bez ograniczania swego wyboru do terenu własnego zamieszkania (ściślej: zamieszkania dziecka).

31.05.2021 r.

01.07.2021 r.

                                      © 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dziś tj. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej.

Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko (Prawo i Sprawiedliwość).

Posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach od 14 do 16 kwietnia br. ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

Edukacja domowa

w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

bez poprawek!

Dziś tj. 17 marca br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawki wniesionej przez KKP Lewica rekomendowała odrzucenie jej przez Sejm.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=312C0F5FF3BF71BAC125869A00594932

O godz. 16:20:13 odrzucono poprawkę wniesioną przez Lewicę (za 91 posłów, przeciw 353, wstrzymało się 2 posłów, nie głosowało 14).

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=13 

Lista głosujących posłów:  ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

Zwycięstwo rozsądku!

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

Dzięki zabiegom Instytutu Educatio Domestica i życzliwości Pana Ministra Jana Dziedziczaka dokonały się pozytywne zmiany w edukacji domowej!

W dniu 29 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie (poz. 781 w Dzienniku Ustaw) zmieniające “Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” z 20 marca br. (poz. 493), w której to nowelizacji w § 1. pkt 8. zawarł uzupełnienie do § 13. zmienianego Rozporządzenia w postaci punktu 16.

Oto treść aktualnie obowiązującego przepisu:
 
§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
 
16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 
Oznacza to, iż żaden polski rodzic, który podjął decyzję o ubieganiu się o zezwolenie na edukację domową (w każdej z jej trzech formalnych postaci) dla swego dziecka, ani też pełnoletni uczeń obowiązany do nauki, tymczasowo nie musi pozyskiwać opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosownej procedurze wnioskowania o w/w zezwolenie.
 
Trzeba podziękować Panu Ministrowi za zrozumienie dla potrzeb przyszłych edukatorów domowych! Od dawna z taką życzliwością ze strony Ministra Edukacji Narodowej nie mieliśmy do czynienia!
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

 

Pytania do dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN

CZWARTEK, 30 KWIETNIA 2020

Pozytywne zmiany w przepisach dotyczących edukacji domowej!

ŚRODA, 13 MAJA 2020


Dotyczy to wniosków składanych przez rodziców uczniów w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.  

W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacją, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, czyli do wniosku do dyrektora szkoły  o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie dołącza się opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował dziś pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie są konsekwencją obstrukcyjnego dla środowiska edukacji domowej twierdzenia, zawartego w opublikowanym w Internecie piśmie tejże Dyrektor, jako odpowiedzi na zapytanie jednej ze szkół współpracujących z rodzinami edukacji domowej. Mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi.   

Aktualizacja ŚRODA, 20 MAJA 2020

Prof. Brian D. Ray z NHERI (National Home Education Research Institute) udzielił ekskluzywnego wywiadu w czasie swojej wizyty w Polsce, gdzie brał udział w konferencji pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2019 r. w Warszawie. Rozmowę poprowadził prof. Marek Budajczak z Instytutu Educatio Domestica.

Brian D. Ray i Marek Budajczak - rozmowa o edukacji domowej

Już wkrótce więcej książkowych "must have"

 w zakładce: Polecane książki

Pobierz plik: PDF 

Edukacja Domowa - Marek Budajczak

07.09.2019 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Część druga

Część druga

02.12.2022 r.

05.11.2022 r.

W dniu 4 listopada 2022 r. Sejm, w ekspresowym tempie, przyjął ustawę, która zostanie skierowana do Senatu.

C.D.N.

Dzień „zamachu (niskiego) stanu”
 
W dniu dzisiejszym, 2 grudnia 2022 roku, przedstawiciele Samorządu Terytorialnego wraz z niektórymi członkami rządzącej Partii – przypomnijmy: obie strony wybrane także i reprezentujące obywateli/mieszkańców, których dzieci realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (czytaj: którym to przyszła fantazja uwalniania się od dobrodziejstwa, jakim jest państwowo-samorządowa szkoła, choć to nauka, jak głosi Konstytucja RP, jest obowiązkowa, a nie ta pierwsza!) – będą starać się w „rozmowach” na temat kształtu subwencji oświatowej obniżyć subwencję na ową zbrodnię, jaką jest „edukacja domowa”!
 
To nie pierwszy raz! To odwieczna walka władzy z „prywatnym i rodzinnym złem”. Władzy, która sobie nie żałuje, ani nie żałuje na swe genialne „projekty”! I żąda prawa do nieskrępowanego rządzenia „publicznymi pieniędzmi". Pieniądze te jednak należą bodaj do podatników i służyć mają im i ich dzieciom, a więc także rodzinom domowej edukacji!
 
Ukradziono już, także z powodu roszczeń „biednych” samorządów (tu akurat zaczęło się od nader biednego Sopotu), pieniądze na domowych „zerówkowiczów” i „wachluje się” (od czasów niezapomnianej Pani Minister, także z Partii, która ledwo co podniosła obniżoną subwencję na edukację domową – podziwu godna „konsekwencja”!) wysokością subwencji dla uczniów edukacji domowej!
 
A wszystko to – a jakże! – przy pełnym respekcie owych Władz dla Konstytucji Najjaśniejszej! To właśnie jest „demokracja”: „reprezentanci” Narodu i Społeczności Lokalnych decydują, co jest dyskryminacją całych grup społecznych, a co jest ich „słusznym (ekonomicznie, racjonalnie, itd., itp.) traktowaniem”.
 
Skoro „Włodarze” tak bardzo chcą uwolnić edukację domową od pieniędzy, niech uwolnią edukatorów domowych także od wszystkich pozostałych rygorów oświatowych i z płacenia odpowiedniej części podatków! Ręczę, że edukacja dzieci objętych tą formą kształcenia nie tylko na tym nie ucierpi, ale w dwójnasób zyska!
Powodzenia zatem w „negocjacjach”! To życzenia dla Członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego!
 
Prezes Instytutu Educatio Domestica
prof. Marek Budajczak

Na tron z Nim

Wybór króla wymaga szczególnego namysłu od każdego wyborcy. Kandydatowi potrzeba szeregu istotnych cech (złośliwi psychologowie powiadają, że infantylnych), by urząd ten piastować. Charakteru i Godności Osobistej nade wszystko, z pominięciem odpowiedzialności (za słowo, za zgodność z logiką) i sumienia! Polska potrzebuje nie prezydenta, a króla, i to króla z Charakterem i Godnością!

Jest taki kandydat w sferze publicznej, który wymagane cechy demonstruje już od dawna. To aktualny Minister Edukacji i czegoś tam jeszcze.

Płonąc świętym oburzeniem na akt odmowy podpisania JEGO ustawy, wypłakuje się w radiu, że przecież Prezydent zapewniał (cytaty z oryginału) i coś się w kilka dni Prezydentowi „porobiło” (może Minister pokusiłby się o powiedzenie wprost o swoich podejrzeniach co do przyczyn?), znalazł „chłopca do bicia”: edukację domową, a ściślej, wszystkich ją uprawiających: dzieci i nastolatków, ich rodziców i opiekunów prawnych, wreszcie niepubliczne (bo które publiczne zadają sobie w tym odniesieniu fatygę?!) szkoły, które czerpią zyski ze swej opieki nad tymi pierwszymi.

Wszystkie te grupy ludzi są skażone antypaństwowością, niezależnie od linii programowej rządzącej partii. Mają z nimi kłopot rządy lewicowe, prawicowe i centrowe. A wszystkie rządy mają za punkt honoru „dbałość o finanse publiczne”. Bo państwo ma „swoje” pieniądze i dobra, które ewentualnie a łaskawie obywatelom „udostępnia”. Wedle aktualnego własnego widzimisię! A edukatorzy domowi i opiekuńcze dla nich szkoły – mimo iż działają lege artis – to pasożyty i przekręciarze.

Co tam wcześniejsze obietnice PIS-u dla środowiska edukacji domowej, że po wcześniejszych utrudnieniach mu życie ułatwi, że go (niemal parytetowo) „ozłoci”! Co tam stanowisko samego Pana (nad pany) Ministra już wówczas, głosującego 17 marca ubiegłego roku na „tak” dla proedukacyjnodomowej ustawy, zgłoszonej przez Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego?! Tylko pewne mlekodajne nie zmieniają poglądów.

Na edukację domową zresztą zawsze jakiś pretekst się znajdzie. A im więcej da się łoić odszczepieńców od państwowej wiary, to i lepiej. Tak więc konsekwentny Pan Minister zamierza i tak przeforsować SWOJĄ ustawę, lex 3 albo któryś następny numer, więc ograniczenia, może nawet poważniejsze niż w lex 2, edukatorów domowych nie ominą! A ilu to ucieszy?!

Dlatego również środowisko edukacyjnych apostatów winno w wyborach na króla głosować na Zbawcę Edukacji! A chętnych nie brakuje.

Byleby tylko PIS zdążył przed widmem kolejnych wyborów parlamentarnych przerobić „demokrację” w monarchię.

 

Prezes Instytutu Educatio Domestica

prof. Marek Budajczak

17.12.2022 r.

NOWY ROK 2023

BOŻE NARODZENIE 2022

Składając najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom,

przypominamy wystąpienie pani profesor Danuty Tomczyk,

na konferencji pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny" z 5 września 2020 r.,

pt. "Wrażliwość edukacyjna babci i dziadka w procesie edukacji domowej wnuków"

Dzień Babci i Dziadka 2023

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

 

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms
 

 

Ogólnopolska Konferencja "Dziecko w edukacji domowej"

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

 

Przedstawiamy Państwu naszych mówców:

27.02.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

pt. "Dziecko w edukacji domowej"

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

04.03.2023 r.

Dziecko

w edukacji domowej

Część pierwsza i druga Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Dziecko w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, która odbyła się w sobotę 4 marca 2023 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - Zabawki w edukacji domowej dziecka okresu zaborów.

Alicja Słoniewska - Dlaczego dla edukacji domowej porzuciłam prestiżowe liceum? Moje doświadczenia i przemyślenia związane z ED.

Kinga Lubańska - Prawdziwe życie toczy się w domu.

Mira Anna Faszczowa - Plusy i… plusy edukacji domowej na wsi. (wystąpienie odczytane przez: Emilia Budajczak)

Anna Dzieciątko - Edukacja domowa z perspektywy po zakończeniu edukacji.

Jan Hofman - Przedsiębiorczość w młodym wieku.

Kacper Leszczyński - Nauka języków w edukacji domowej.

Róża Abramowicz - Moja edukacja domowa.

Klemens Wojciech Pitoń - Jak znalazłem swoją drogę dzięki edukacji domowej.

Bożena Boba-Dyga - Szczęśliwe dziecko? Opowieści uczennicy edukacji domowej.

Cześć druga

prof. ANS dr Danuta Tomczyk - Edukacja Domowa jako wyraz troski rodziców o edukacyjny los swoich dzieci.

Filip Wozinski ze wsparciem Ignacego i Bernarda - Edukacja domowa u Wozinskich.

Karol Ostowski - Wpływ edukacji domowej na rozwój osobisty.

Helena Trzeciak - Matura, studia i praca - czy da się żyć bez szkoły?

Emilia Budajczak - "Dolce e amaro" - czyli o edukacji domowej na przełomie XX i XXI wieku.

Eryk Hałas - Możliwości socjalizacyjne dziecka w edukacji domowej.

Więcej informacji: Kontakt

WIELKANOC 2023

09.04.2023 r.

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms

Serdecznie zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję

 

pt. „Edukacja domowa -

za i przeciw”

 

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms

 

02.05.2023 r.

02.06.2023 r.

https://patronite.pl/www.edukacja-domowa-instytut.p

Szanowni Państwo, w roku 2016, po trwającej od ponad 20 lat działalności na rzecz polskiej edukacji domowej, współtworzeniu w 2003 roku Stowarzyszenia Edukacji Domowej, najstarszej w Polsce instytucji zajmującej się propagowaniem ED, i liczącej blisko 20 lat współpracy z placówkami międzynarodowymi, postanowiliśmy stworzyć organizację, wspólnie z naszymi przyjaciółmi, której zadaniami miały być: upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku nauki, podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla niej w Polsce oraz działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą ED, oraz innymi formami edukacji alternatywnej.
 
I tak 13 października 2016 roku powołana do życia została Fundacja Instytut Educatio Domestica, do której zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników i przede wszystkim rodziców edukacji domowej.
 
Nasz Instytut oferuje wszechstronną pomoc rodzinom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w trybie edukacji domowej oraz prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i edukacyjną.
 
Prowadzimy i wspieramy działalność naukową w zakresie ED i alternatywnej, a także ruchy społeczne, kulturalne i artystyczne rodzin edukacji domowej.
 
Do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy wiele interwencji związanych z szykanowaniem i łamaniem praw rodzin edukacji domowej, której dopuszczali się m.in. urzędnicy państwowi. Rozwiązujemy na bieżąco indywidualne problemy i trudności, z którymi zmagają się członkowie tej wyjątkowej grupy, jaką jest społeczność ED.
 
W ciągu zaledwie 7 lat istnienia zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele konferencji promujących idee edukacji domowej.
 
Chcielibyśmy m.in. wydać książkę z wystąpieniami matek, ojców i dzieci edukacji domowej z ostatnich trzech konferencji, lecz nasza działalność finansowana jest z prywatnych kieszeni założycieli i okazjonalnych darowizn.
 
Nasz Instytut nie otrzymuje żadnych dotacji czy grantów publicznych, zresztą od początku naszej działalności jako punkt honoru postawiliśmy sobie, za radą naszych bardziej doświadczonych przyjaciół zza oceanu, by nie wyciągać ręki po „państwowe” pieniądze, wiedząc, iż wiązałoby się to z większą kontrolą i uzależnieniem od władzy.
 
Dlatego chcielibyśmy poprosić o rozważenie finansowego wsparcia naszej misji. Gdyby ktokolwiek z Państwa rozważał taką ewentualność, sposobność ku temu dostarcza platforma Patronite. Informacje jak działa Patronite można znaleźć np. tu: https://patronite.pl/jak_to_dziala , a wskazówki w jaki sposób zostać Patronem konkretnego Autora znajdziecie Państwo tu: https://patronite.pl/app/faq/articles/43000165260 .

 

 
 

28.06.2023 r.

Przypominamy

o zbliżającej się konferencji!

02.08.2023 r.

Ogólnopolska Konferencja 

"Edukacja domowa - za i przeciw"

 

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

 

Przedstawiamy Państwu naszych mówców:

16.08.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

pt. "Edukacja domowa - za i przeciw"

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

26.08.2023 r.

02.09.2023 r.

23.01.2024 r.

02.10.2023 r.

02.09.2023 r.

Edukacja domowa - za i przeciw

Część pierwsza i druga Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Edukacja domowa - za i przeciw” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica, która odbyła się w sobotę 2 września 2023 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - Dom czy szkoła? O wadach i zaletach nauczania domowego na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku.

dr Tomasz Tokarz - Wzrost popularności edukacji domowej - szanse i wyzwania.

Marta Poruszek - Edukacja domowa jako optymalizacja czy ograniczenie losu możliwego, w świetle pedagogiki ograniczeń ludzkich egzystencji.

Dorota Dziamska - Aotearoa - edukacja domowa w Kraju Długiej Białej Chmury. Społeczny aspekt edukacji spersonalizowanej.

Małgorzata Narożna-Szmania - Edukacja domowa - refleksje pedagoga.

Marta Żak-Jędrzejewska - Edukacja domowa - za i przeciw okiem pedagoga.

Cześć druga

dr Magdalena Giercarz-Borkowska - Wielość perspektyw w wartościowaniu edukacji domowej.

Eryk Hałas - Dom jako przestrzeń wolności. Wolnościowe argumenty za edukacją domową.

Elżbieta Kosobucka - Edukacja domowa okiem humanistki.

dr Emilia Mazurek - Konsekwencje przyjętych koncepcji kształcenia w edukacji domowej.

Katarzyna Wozinska - Sprzeczne potrzeby dzieci w ED, a obciążenie matek. Opis problemu i propozycje rozwiązań. dr

dr Mariusz Dzieciątko - Gdy dzieci są już pełnoletnie.

Cicha noc, święta noc

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024

Nowy Rok 2024

Serdecznie zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

Part II

 

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms

 

Ogólnopolska Konferencja 

"Dziecko w edukacji domowej"

Part II

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

 

Przedstawiamy Państwu naszych mówców:

26.02.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

pt. "Dziecko w edukacji domowej"

Part II

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

24.02.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

Part II

 

Informacje: tel. 602 403 492

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.