Dzień „zamachu (niskiego) stanu”
 
W dniu dzisiejszym, 2 grudnia 2022 roku, przedstawiciele Samorządu Terytorialnego wraz z niektórymi członkami rządzącej Partii – przypomnijmy: obie strony wybrane także i reprezentujące obywateli/mieszkańców, których dzieci realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (czytaj: którym to przyszła fantazja uwalniania się od dobrodziejstwa, jakim jest państwowo-samorządowa szkoła, choć to nauka, jak głosi Konstytucja RP, jest obowiązkowa, a nie ta pierwsza!) – będą starać się w „rozmowach” na temat kształtu subwencji oświatowej obniżyć subwencję na ową zbrodnię, jaką jest „edukacja domowa”!
 
To nie pierwszy raz! To odwieczna walka władzy z „prywatnym i rodzinnym złem”. Władzy, która sobie nie żałuje, ani nie żałuje na swe genialne „projekty”! I żąda prawa do nieskrępowanego rządzenia „publicznymi pieniędzmi". Pieniądze te jednak należą bodaj do podatników i służyć mają im i ich dzieciom, a więc także rodzinom domowej edukacji!
 
Ukradziono już, także z powodu roszczeń „biednych” samorządów (tu akurat zaczęło się od nader biednego Sopotu), pieniądze na domowych „zerówkowiczów” i „wachluje się” (od czasów niezapomnianej Pani Minister, także z Partii, która ledwo co podniosła obniżoną subwencję na edukację domową – podziwu godna „konsekwencja”!) wysokością subwencji dla uczniów edukacji domowej!
 
A wszystko to – a jakże! – przy pełnym respekcie owych Władz dla Konstytucji Najjaśniejszej! To właśnie jest „demokracja”: „reprezentanci” Narodu i Społeczności Lokalnych decydują, co jest dyskryminacją całych grup społecznych, a co jest ich „słusznym (ekonomicznie, racjonalnie, itd., itp.) traktowaniem”.
 
Skoro „Włodarze” tak bardzo chcą uwolnić edukację domową od pieniędzy, niech uwolnią edukatorów domowych także od wszystkich pozostałych rygorów oświatowych i z płacenia odpowiedniej części podatków! Ręczę, że edukacja dzieci objętych tą formą kształcenia nie tylko na tym nie ucierpi, ale w dwójnasób zyska!
Powodzenia zatem w „negocjacjach”! To życzenia dla Członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego!
 
Prezes Instytutu Educatio Domestica
prof. Marek Budajczak

W dniu 4 listopada 2022 r. Sejm, w ekspresowym tempie, przyjął ustawę, która zostanie skierowana do Senatu.

C.D.N.

05.11.2022 r.

02.12.2022 r.

Część druga

Część druga

Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.
     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.
Co to jest Edukacja Domowa?
Prof. Marek E. Budajczak
Czym jest edukacja domowa?
Prof. Brian D. Ray
Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

07.09.2019 r.

Edukacja Domowa - Marek Budajczak

Pobierz plik: PDF 

Już wkrótce więcej książkowych "must have"

 w zakładce: Polecane książki

Brian D. Ray i Marek Budajczak - rozmowa o edukacji domowej

Prof. Brian D. Ray z NHERI (National Home Education Research Institute) udzielił ekskluzywnego wywiadu w czasie swojej wizyty w Polsce, gdzie brał udział w konferencji pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2019 r. w Warszawie. Rozmowę poprowadził prof. Marek Budajczak z Instytutu Educatio Domestica.

Aktualizacja ŚRODA, 20 MAJA 2020
Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował dziś pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie są konsekwencją obstrukcyjnego dla środowiska edukacji domowej twierdzenia, zawartego w opublikowanym w Internecie piśmie tejże Dyrektor, jako odpowiedzi na zapytanie jednej ze szkół współpracujących z rodzinami edukacji domowej. Mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi.   
W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacją, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, czyli do wniosku do dyrektora szkoły  o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie dołącza się opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dotyczy to wniosków składanych przez rodziców uczniów w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.  
ŚRODA, 13 MAJA 2020
Pozytywne zmiany w przepisach dotyczących edukacji domowej!
CZWARTEK, 30 KWIETNIA 2020
Pytania do dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN
Dzięki zabiegom Instytutu Educatio Domestica i życzliwości Pana Ministra Jana Dziedziczaka dokonały się pozytywne zmiany w edukacji domowej!

W dniu 29 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie (poz. 781 w Dzienniku Ustaw) zmieniające “Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” z 20 marca br. (poz. 493), w której to nowelizacji w § 1. pkt 8. zawarł uzupełnienie do § 13. zmienianego Rozporządzenia w postaci punktu 16.

Oto treść aktualnie obowiązującego przepisu:

§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:

16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Oznacza to, iż żaden polski rodzic, który podjął decyzję o ubieganiu się o zezwolenie na edukację domową (w każdej z jej trzech formalnych postaci) dla swego dziecka, ani też pełnoletni uczeń obowiązany do nauki, tymczasowo nie musi pozyskiwać opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosownej procedurze wnioskowania o w/w zezwolenie.

Trzeba podziękować Panu Ministrowi za zrozumienie dla potrzeb przyszłych edukatorów domowych! Od dawna z taką życzliwością ze strony Ministra Edukacji Narodowej nie mieliśmy do czynienia!

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

Zwycięstwo rozsądku!

Dziś tj. 17 marca br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawki wniesionej przez KKP Lewica rekomendowała odrzucenie jej przez Sejm.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=312C0F5FF3BF71BAC125869A00594932

O godz. 16:20:13 odrzucono poprawkę wniesioną przez Lewicę (za 91 posłów, przeciw 353, wstrzymało się 2 posłów, nie głosowało 14).

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=13 

Lista głosujących posłów:  ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

Edukacja domowa

w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

bez poprawek!

Dziś tj. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej.

Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko (Prawo i Sprawiedliwość).

Posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach od 14 do 16 kwietnia br. ...

Więcej tutaj: Zapiski IED

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

01.07.2021 r.

31.05.2021 r.

1 lipca 2021 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące edukacji domowej – nie trzeba będzie już odtąd dopraszać się wizyt w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bo ich opinie zostały zniesione dla procedur uzyskiwania zezwolenia na edukację domową; będzie też można dla swoich dzieci wybrać dowolną szkołę opiekuńczą z terytorium całego kraju, bez ograniczania swego wyboru do terenu własnego zamieszkania (ściślej: zamieszkania dziecka).

04.09.2021 r.

I tak konferencja celebrująca 30 rocznicę legalizacji edukacji domowej w III Rzeczypospolitej się dokonała. W imieniu Instytutu Educatio Domestica dziękujemy serdecznie wszystkim czynnym i biernym jej Uczestnikom. Najpierw wdzięczność nasza dotyczy Gości Specjalnych: Pana Prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego i dr Mike’a Donnelly. Dalej odbiorcami naszych podziękowań są: Pani prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska, Pani Bożena Boba-Dyga, Pani Marta Poruszek, Pan dr Andrzej Mazan i Pani dr Danuta Tomczyk. Spośród instytucji wspierających edukację domową dziękujemy Reprezentantom Fundacji Edukacji Domowej, Magazynu „Kreda” i Wydawnictwa Iosephicum. Dziękujemy Dyrektorom i Przedstawicielom Szkół przyjaznych edukatorom domowym: Panu Dyrektorowi Arturowi Abramowiczowi z Prywatnych Szkół im. Z. i J. Moraczewskich, Państwu Iwonie i Jarosławowi Pietrzakom z Chrześcijańskich Placówek im. Króla Dawida, Panu Dyrektorowi Marcinowi Sawickiemu z Montessori Mountain Schools, ks. dr Andrzejowi Lubowickiemu ze Szkół Benedykta, Pani Małgorzacie Olechno i Panu Piotrowi Klingerowi ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza oraz Paniom Beacie Szulc i Aleksandrze Czechowskiej z Chrześcijańskich Przedszkola, Szkoły Podstawowej i CHALO. Za prezentację interesującego przedsięwzięcia dziękujemy Pani Alicji Suchenek. Wreszcie podziękowania nasze winniśmy przedłożyć Rodzicom edukacji domowej: Państwu Czyszczoniom, Państwu Orwatom, Państwu Petelom, a przy usprawiedliwionej nieobecności małżonek Panom Jakubowi Jarosowi, Dawidowi Muszkietowi i Mariuszowi Dzieciątko. Ten ostatni zasługuje na naszą szczególną wdzięczność za trud włożony we współorganizację i współprowadzenie konferencji. Polskiej edukacji domowej chcielibyśmy zaś, idąc za głosem jednego z Uczestników, życzyć kolejnego spotkania w dobrych okolicznościach za kolejnych lat… 30!

Po konferencji!

27.09.2021 r.

Podziękowania dla Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego!

W dniu 27 września br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, pełniąc niniejszym rolę reprezentanta środowiska polskich edukatorów domowych i wszystkich podmiotów ich wspierających, w podziękowaniu za wyjątkową inicjatywę i determinację w doprowadzeniu do zmian legislacyjnych służących dobru polskich uczniów edukacji domowej, przekazała skromną pamiątkę tych pozytywnych zdarzeń!

PILNE!

Komentarz Instytutu Educatio Domestica

do projektu zmian dot. edukacji domowej

23.10.2022 r.

14.10.2022 r.

Honorowe Certyfikaty

Instytut Educatio Domestica w uznaniu zasług dla polskiej edukacji domowej przyznał Honorowe Certyfikaty:

 

CreoGedanii Placówce im. dra Benedykta Szumilewicza w Gdańsku

 

Niepublicznemu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Sołonce

 

Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze

 

Serdecznie gratulujemy!

28.01.2022 r.

Więcej tutaj: Rozmowy Instytutu

Egzaminy dla ed zdalne czy stacjonarne?

Na pytanie IED odpowiada MEiN

Więcej tutaj: Pisma i odpowiedzi

W dniu 27 listopada br. wiceprezes Instytutu Educatio Domestica, Izabela Budajczak-Moder, wystąpiła z wykładem: "Edukacja domowa - Co z tym począć? Co się z tego może począć?", podczas konferencji pt. "Tradycja - Rodzina - Edukacja" zorganizowanej przez Fundację Bł. Karola Habsburga w Szczecinie. 

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W specjalnym odcinku "Rozmów Instytutu", przeprowadzonym przez Panią Bożenę Boba-Dygę, naszym gościem jest dr Kateryna Devdera – poetka, tłumaczka, badaczka literatury. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy. Autorka pierwszej rozprawy doktorskiej o pisarzu Olegu Łyszeha. Do wybuchu wojny pracowała na stanowisku młodszej badaczki naukowej Instytutu Literatury w Kijowie. Laureatka konkursu dla młodych poetów „MRP” (2015). Jej tomik poetycki „Listy do Mistrza” (Листи до Майстра) był włączony na listę „Litakcent” w 2019 roku.

Zapraszamy do wysłuchania!

O Ukrainie, wojnie i poezji

- z dr Kateryną Devderą

rozmawia Bożena Boba-Dyga

Kobieta - matka

w edukacji domowej

02.04.2022 r.

Edukacja domowa "Who is who"

- z Olą i Marcinem Sawickimi

rozmawia Iza Budajczak-Moder

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gośćmi są Ola i Marcin Sawiccy, twórcy społeczności Montessori Mountain Schools, które to szkoły współpracują z rodzinami edukacji domowej.

Zapraszamy do wysłuchania!

O tym, jak Władza wylewa edukację domową z kąpielą sytuacyjnego braku kształcenia

dla młodych Ukrainek i młodych Ukraińców

(patrz art. 54. specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca br.)

15.03.2022 r.

Chwalebnym jest to, co w ramach humanitarnej pomocy władze polskiego państwa, instytucje, ngo-sy i szlachetni Rodacy ofiarowują opresjonowanym w swojej ojczyźnie wojennym uchodźcom, mieszkańcom Ukrainy.

Zatroskani organizatorzy oświaty i naukowcy rzucili się wręcz gromadnie na pomoc edukacyjnie „niezaopiekowanym” (neologizm za P. ex-minister A. Zalewską) dzieciom i młodzieży ukraińskiej. Trzeba ich szkolić i socjalizować - apelują – bo bez tego żyć się nie da, nawet w obcym językowo – tak w mowie, jak i w piśmie – kraju. Podobno system oświaty i jego funkcjonariusze dadzą radę (no może z „pewnymi drobnymi” systemowymi i ludzkimi perturbacjami – przyznają rozsądni naukowcy)! Czy nie przeceniamy hurraoptymistycznie swoich kompetencji i dobrej woli tych, którzy mieliby to robić? A co z mierzeniem zamiarów na siły?! 

 

Dalszy ciąg tutaj: Zapiski IED

21.03.2022 r.

Część pierwsza i druga ogólnopolskiej konferencji pt. „Kobieta - matka w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej , która odbyła się w sobotę 2 kwietnia 2022 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: kierownik Laboratorium Edukacji Alternatywnej, prezes IED prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak i wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

Prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska - "Dobra matka tyle warta, co stu nauczycieli". O powinnościach kobiety - matki w rodzinie i wychowaniu domowym na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku

Marta Pskit - "... wszystko, co robić warto, warto robić dobrze."- Jadwiga Zamoyska inspiracją dla edukacji domowej

Anna Marszałek - Serce matki. Jak słuchać głosu swojego serca? Dlaczego warto się kierować intuicją? Dlaczego i jak zadbać o siebie, o napełnienie swojego serca?

Dorota Piwowarska - "Być jak Miriam, czyli o szczęściu, pokorze i ... finansach"

dr Anna Maria Faszczowa - "Priorytety i motywacje mamy edukującej w domu"

Nina Michalak - Ucieczka od systemu.

Cześć druga

dr Magdalena Giercarz-Borkowska - Od "matki-Polki" do "supermatki" - edukatorki domowe w życiu rodzinnym i zawodowym

Agnieszka Pleti - Przestrzeń na rozwój swoich talentów w edukacji domowej.

dr inż. Kamila Pszon-Bartosz - "Wdzięczność za autyzm i edukację domową jako możliwości rozwoju kobiety"

Kornelia Orwat - Z pustego i Salomon nie naleje, czyli jak zadbać o siebie, aby dobrze dbać o edukację domową swoich dzieci

Agnieszka Kuczaba-Wysocka - "Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Czego nauczyłam się przez 10 lat w edukacji domowej.

Dagmara Strzelczyk - "Lęki i smutki mamy w edukacji domowej"

dr Danuta Tomczyk - Adaptacja kobiety do roli matki edukacji domowej.

Podsumowanie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

Część pierwsza