Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej.

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej,
 
Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka - będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego - opinii do edukacji domowej, wyjaśniam, co następuje:
 
Żadne stosowne przepisy prawa nie stanowią o konieczności pozyskiwania dla dziecka lub nastolatka edukacji domowej, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, i przedkładania w szkole, więcej niż jednej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie wydane przez poradnie niepubliczne przed wprowadzeniem Ustawy Prawo oświatowe zachowują swoją ważność do końca danego cyklu kształcenia w trybie edukacji domowej).
 
Regulacji w sprawie takiego wymogu nie zawierają aktualnie ani Ustawa Prawo oświatowe, ani Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (nie stosuje się w tym przypadku Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skądinąd także nie określające dla opinii żadnych terminów), ani też Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 
Wszelkie roszczenia co do przedstawiania kolejnych opinii, zgłaszane przez szkoły, z tytułu np. przejścia dziecka z etapu pierwszego - nauczania zintegrowanego (klasy I-III) na etap drugi (klasy IV-VIII) pozostają nieuzasadnione. Nie należy się zatem sugerować ani niekompetentnymi komunikatami ze strony kuratoriów (nie będących stroną stosunku prawnego tego rodzaju), ani też arbitralnie narzuconymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne terminami obowiązywania danej opinii.
 
Skądinąd, proszę też zauważyć, że opinię każdorazowo dołącza się do wniosku o zezwolenie na edukację domową, a przecież ani kolejnego wniosku Państwo składać nie będziecie, ani kolejne zezwolenie nie będzie przez dyrektora szkoły wydawane.
 
W roku 2010, na mój wniosek, Ministerstwo stwierdziło jednoznacznie ważność przedmiotowych opinii dla całego cyklu kształcenia w ramach szkoły danego typu (tu: podstawowej i ponadpodstawowej) i, jak dotąd, interpretacji tej nie zmieniło. Pozostaje ona zatem dalej w mocy.
 
Sugeruję w konsekwencji, by w każdym podobnym przypadku zgłosić wobec szkoły żądanie przedstawienia stosownej podstawy prawnej. Taka zaś nie istnieje!
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

06.07.2019 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica