Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz problem?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

06.07.2019 r.

Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej,
 
Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka - będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego - opinii do edukacji domowej, wyjaśniam, co następuje:
 
Żadne stosowne przepisy prawa nie stanowią o konieczności pozyskiwania dla dziecka lub nastolatka edukacji domowej, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, i przedkładania w szkole, więcej niż jednej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie wydane przez poradnie niepubliczne przed wprowadzeniem Ustawy Prawo oświatowe zachowują swoją ważność do końca danego cyklu kształcenia w trybie edukacji domowej).
 
Regulacji w sprawie takiego wymogu nie zawierają aktualnie ani Ustawa Prawo oświatowe, ani Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (nie stosuje się w tym przypadku Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skądinąd także nie określające dla opinii żadnych terminów), ani też Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 
Wszelkie roszczenia co do przedstawiania kolejnych opinii, zgłaszane przez szkoły, z tytułu np. przejścia dziecka z etapu pierwszego - nauczania zintegrowanego (klasy I-III) na etap drugi (klasy IV-VIII) pozostają nieuzasadnione. Nie należy się zatem sugerować ani niekompetentnymi komunikatami ze strony kuratoriów (nie będących stroną stosunku prawnego tego rodzaju), ani też arbitralnie narzuconymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne terminami obowiązywania danej opinii.
 
Skądinąd, proszę też zauważyć, że opinię każdorazowo dołącza się do wniosku o zezwolenie na edukację domową, a przecież ani kolejnego wniosku Państwo składać nie będziecie, ani kolejne zezwolenie nie będzie przez dyrektora szkoły wydawane.
 
W roku 2010, na mój wniosek, Ministerstwo stwierdziło jednoznacznie ważność przedmiotowych opinii dla całego cyklu kształcenia w ramach szkoły danego typu (tu: podstawowej i ponadpodstawowej) i, jak dotąd, interpretacji tej nie zmieniło. Pozostaje ona zatem dalej w mocy.
 
Sugeruję w konsekwencji, by w każdym podobnym przypadku zgłosić wobec szkoły żądanie przedstawienia stosownej podstawy prawnej. Taka zaś nie istnieje!
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej.