Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

06.07.2019 r.

Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej,
 
Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka - będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego - opinii do edukacji domowej, wyjaśniam, co następuje:
 
Żadne stosowne przepisy prawa nie stanowią o konieczności pozyskiwania dla dziecka lub nastolatka edukacji domowej, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, i przedkładania w szkole, więcej niż jednej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie wydane przez poradnie niepubliczne przed wprowadzeniem Ustawy Prawo oświatowe zachowują swoją ważność do końca danego cyklu kształcenia w trybie edukacji domowej).
 
Regulacji w sprawie takiego wymogu nie zawierają aktualnie ani Ustawa Prawo oświatowe, ani Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (nie stosuje się w tym przypadku Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skądinąd także nie określające dla opinii żadnych terminów), ani też Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 
Wszelkie roszczenia co do przedstawiania kolejnych opinii, zgłaszane przez szkoły, z tytułu np. przejścia dziecka z etapu pierwszego - nauczania zintegrowanego (klasy I-III) na etap drugi (klasy IV-VIII) pozostają nieuzasadnione. Nie należy się zatem sugerować ani niekompetentnymi komunikatami ze strony kuratoriów (nie będących stroną stosunku prawnego tego rodzaju), ani też arbitralnie narzuconymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne terminami obowiązywania danej opinii.
 
Skądinąd, proszę też zauważyć, że opinię każdorazowo dołącza się do wniosku o zezwolenie na edukację domową, a przecież ani kolejnego wniosku Państwo składać nie będziecie, ani kolejne zezwolenie nie będzie przez dyrektora szkoły wydawane.
 
W roku 2010, na mój wniosek, Ministerstwo stwierdziło jednoznacznie ważność przedmiotowych opinii dla całego cyklu kształcenia w ramach szkoły danego typu (tu: podstawowej i ponadpodstawowej) i, jak dotąd, interpretacji tej nie zmieniło. Pozostaje ona zatem dalej w mocy.
 
Sugeruję w konsekwencji, by w każdym podobnym przypadku zgłosić wobec szkoły żądanie przedstawienia stosownej podstawy prawnej. Taka zaś nie istnieje!
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej.