Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej,
 
Z uwagi na kolejne doniesienia z „frontu” walk o opinie psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb edukacji domowej, przedstawiam poniżej względnie pełną, zasadniczą informację na ten temat. Jeśli biurokratyczna rzeczywistość zrodzi „nowatorskie” kwestie, to odpowiedzi na nie zostaną - jako uzupełniające - dołączone do niniejszej informacji.
 
Rozpocznę od uwag metaprawnych, przechodząc następnie do kwestii szczegółowych, by zakończyć uwagami natury fundamentalnej.
 
1. Immanentną cechą polskich (inne systemy prawne nie są tu przedmiotem naszej troski) przepisów prawa jest ich niekompletność (nie wyczerpują wszystkich aspektów kolejnych spraw) oraz niespójność (bywa, że wzajemnie wręcz sobie przeczą). W konsekwencji ich interpretacje mogą być nader różne, aczkolwiek niektóre z tych interpretacji są bardziej przekonujące od pozostałych. Niestety, nie zawsze znajduje to odbicie w wykładniach tych przepisów, prezentowanych przez sądy. Na to już nic poradzić nie można!
 
Pocieszającym może być jednak fakt, że żadnych „własnych” interpretacji przepisów nie mogą wdrażać ani poradnie, ani też dyrektorzy szkół czy przedszkoli! Konsultacje MEN, kuratoriów, gmin czy powiatów, nie będących podmiotami w sprawach edukacji domowej, są całkowicie bezużyteczne. Poniżej przedstawiam interpretacje oraz sugestie wcześniej zastosowane i skuteczne, bez wyczerpujących dyskusji (tymi służę dociekliwym z osobna).
 
Naczelna sugestia: Niezależnie od przedmiotowej wątpliwości, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest żądanie od poradni czy dyrektora szkoły/przedszkola podania podstawy prawnej i uzasadnienia prawnego dla określonego rozwiązania. Brak zaspokojenia takiego roszczenia skutkuje możliwością wejścia rodzica na drogę prawną.
 
2. Regulacje dotyczące poradnianych opinii dla potrzeb edukacji domowej zawarte są w następujących aktach prawa:
 
- ustawa Prawo oświatowe [Art. 37. ust. 2. pkt 2) lit a)];
 
- Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z 2013 r.;
 
- Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej z 2002 r.
 
Powoływane mogą być także zapisy statutów określonych poradni.
 
3. Konkrety:
 
a) Pierwszą kwestią do rozstrzygnięcia jest określenie, która z poradni jest tą „właściwą” w przypadku danego dziecka. Wobec litery §14. ust. 2. Rozporządzenia MEN z 2013 r. (Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.), uczniowie edukacji domowej, z uwagi na to, iż zostali przyjęci do wybranej szkoły, winni też zostać przyjęci do poradni, na której terenie działania zlokalizowana jest owa wybrana szkoła (taka jest też konkluzja pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z 19 stycznia 2015 r., jakie otrzymałem w porównywalnej sprawie);
 
b) Kolejny problem to okoliczności, w jakich prowadzone są badania w poradni. Zdarza się, że osoba przeprowadzająca badania wyklucza obecność rodzica dziecka w pomieszczeniu, gdzie badania się odbywają. Ani Rozporządzenie MENiS z 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni p-p, ani Standardy diagnozy psychologicznej, znowelizowane w 2018 r. przez Sekcję Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ani Kodeks etyczno-zawodowy psychologa z 2005 r. nie wykluczają obecności rodzica osoby niepełnoletniej podczas badań. Co więcej, warunek nr 1.5. wspominanych Standardów nakazuje psychologowi-diagnoście dbałość o dobro osoby diagnozowanej (w tym o jej poczucie bezpieczeństwa), a warunek 1.6. wykonywanie usługi diagnostycznej z poszanowaniem dóbr, autonomii i praw osoby diagnozowanej oraz osób trzecich (tu: rodzica). Jedynie w wypadku nacisków ze strony osób trzecich, występujących w imieniu małoletniego (odpowiednio co do warunku 1.6. wspomnianych Standardów i pkt 19. Kodeksu) psycholog może odmówić badania. Wystarczy zatem zobowiązać się do nieingerowania w przebieg badań i dotrzymać słowa. Skądinąd badający nie powinien mieć niczego do ukrycia;
 
c) Składowe opinii, to kolejna przyczyna wątpliwości.
 
Jeden z kłopotów dotyczy nieuprawnionego przesądzania przez poradnię w opinii o przysługiwaniu bądź nieprzysługiwaniu danemu dziecku prawa do edukacji domowej. Poradnia ma obowiązek wydania opinii w takiej sprawie, nie mając jednocześnie żadnych kompetencji do formułowania w tej sprawie rozstrzygnięcia. Wyłącznie dyrektor szkoły wydaje w tym względzie administracyjną decyzję.
 
Skądinąd ustawowy przepis nie przesądza o tym, że opinia poradni musi być opinią pozytywną.
 
Inny kłopot dotyczy nieuprawnionego określania przez poradnię terminu ważności danej opinii. Żaden akt prawny dotyczący funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, tj. ani stosowne rozporządzenie MEN (z 2013 r. - § 6. 1. pkt 1-11), ani rozporządzenie z 2002 r. „w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej”, nie dają jakichkolwiek podstaw do określania terminu wygaśnięcia poradnianej opinii. Tu warto także wskazać poradnikom na interpretację MEN z 4 marca 2010 r. (do pozyskania pod adresem: www.edukacja-domowa-instytut.pl/interpretacja-men-w-sprawie-waznosci-zezwolenia-i-opinii-ppp ), która jednoznacznie przesądza o tym, iż wydane opinie są ważne dla całości danego cyklu kształcenia i zachowują swoją ważność do końca danego cyklu (obecnie przez osiem lat szkoły podstawowej i na wszystkie lata szkoły ponadpodstawowej). W konsekwencji dyrektorzy szkół nie tylko nie są wiązani literą opinii zawierającej jakiekolwiek ograniczenie w tym względzie, ale także nie mają prawa domagać się od rodziców przedkładania nowej opinii (Uwaga: opinie wydane przez poradnie niepubliczne przed wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe zachowują swoją ważność do końca danego cyklu kształcenia w formie edukacji domowej).
 
4. Kwestie fundamentalne:
 
Całość sprawy wprowadzonego do ustawy w 2009 roku wymogu przedkładania wraz z wnioskiem o zezwolenie na edukację domową także opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej jest skutkiem manipulacji władz oświatowych, które, pomimo oporu z naszej strony, pozyskały dla tego rozwiązania nieprzezorną część środowiska edukatorów domowych.
 
Są jednakowoż, poza politycznymi, podstawy również dla merytorycznych zarzutów względem tego zapisu prawa.
 
Wprowadzenie tego wymogu było sprzeczne z obowiązującym od 2003 roku przepisem (§2.), wzmiankowanego tu szereg razy, resortowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, wedle którego: Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne. Przepis ten, choć dziś zepchnięty do §13. znowelizowanego kilkakroć rozporządzenia (swoją drogą ciekawym byłoby urzędowe uzasadnienie dla tej „marginalizacji”), ciągle pozostaje w mocy (sic!)
 
Informowane wielokrotnie o tej sprzeczności MEN i Sejm RP uporczywie milczą.
 
A jest to przecież ewidentny przejaw dyskryminacji, zakazanej przez Konstytucję RP. Wszyscy polscy rodzice, za wyjątkiem tych, którzy zainteresowani są edukacją domową dla swoich dzieci, udają się ze swymi dziećmi do poradni dobrowolnie, mając przy tym prawo (§6. ust. 2 rozporządzenia z 2013 r.) do zarządzania udostępnianiem dokumentów poradni wybranym podmiotom oświatowym. Ci „wyróżnieni” są do tego zmuszani.
 
W dodatku, nie istnieje dla tego przymusu żadne pragmatyczne uzasadnienie. Opinia poradni nijak nie determinuje jakości współpracy między szkołą, a rodziną edukacji domowej. Jest stąd „kwiatkiem do kożucha”! Jeśli natomiast opinia taka miałaby mieć zastosowanie w przypadku specjalnych potrzeb konkretnego dziecka konkretnych rodziców, to owi rodzice „dobrowolnie” i tak mogą sobie z „pomocy” poradni skorzystać. To zatem żadna państwowa „łaska”!
 
Taki jest oto, niesprawiedliwy status żądania poddawania dzieci, mających uczyć się w domu, przymusowym badaniom psychologiczno-pedagogicznym (a zdarzało się, że poddania się takim badaniom żądały szkoły i poradnie także od … rodziców!).
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

O “urokach” poradnianych opinii!

23.08.2019 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica