Aktualizacja ŚRODA, 20 MAJA 2020

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

W dniu wczorajszym Instytut Educatio Domestica otrzymał odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na prośbę o wyjaśnienie stanu prawnego w kwestii legalności organizowania przez szkoły egzaminów klasyfikacyjnych całkowicie w postaci zdalnej. W opinii Ministerstwa, „(…) Z dniem powrotu uczniów do szkół i podjęcia na nowo zajęć w trybie stacjonarnym, przywrócone zostały również przepisy § 15 rozporządzenia o ocenianiu wraz z jego regulacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego stacjonarnie.” (oba pisma poniżej)

2 czerwca 2021 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. Marek Budajczak, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem dotyczącym terminów ważności opinii psychologiczno-pedagogicznych, wydawanych przez poradnie na potrzeby procedury wnioskowania o zezwolenie na edukację domową. 

24 października 2019 r.

13 maja 2020 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź.

Pytania do dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN

ŚRODA, 13 MAJA 2020

Dotyczy to wniosków składanych przez rodziców uczniów w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.  

W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacją, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, czyli do wniosku do dyrektora szkoły  o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie dołącza się opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował dziś pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie są konsekwencją obstrukcyjnego dla środowiska edukacji domowej twierdzenia, zawartego w opublikowanym w Internecie piśmie tejże Dyrektor, jako odpowiedzi na zapytanie jednej ze szkół współpracujących z rodzinami edukacji domowej. Mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi.   

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, wystosował pismo do Pana Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z prośbą o rozważenie zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej.

16 kwietnia 2020 r.

19 marca 2019 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, wystosował pisma do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o rozważenie zmiany niekorzystnych przepisów dotyczących edukacji domowej. 

 

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica